Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

  Najnowsze publikacje Katedry 
 
W 2018 roku opublikowano dwie książki, których redaktorami są członkowie Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego:
 
"Podmioty w postępowaniu cywilnym" - pod redakcją prof. Andrzeja Torbusa oraz prof. Krystiana Markiewicza
 
"Judicial Management versus independence of judiciary" - pod redakcją dr Katarzyny Gajdy-Rozczynialskiej
 

 
Posiedzenie naukowe

w imieniu Katedry Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, na którym referat pt.

 

„ Zajęcie ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym”

wygłosi

Pan Piotr Gieszkiewicz - Zastępca komornika przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

 

Posiedzenie odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11b). 

             Obecność doktorantów prof. dr hab. A. Torbusa i prof. dr hab. K. Markiewicza jest OBOWIĄZKOWA. 

 


POSIEDZENIE NAUKOWE "PRAWDA W PROCESIE CYWILNYM"
 
 
W dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach (Sala Rady Wydziału) odbędzie się posiedzenie naukowe,  na którym referat pt.
 
 
„Prawda w procesie cywilnym”
wygłosi Pan Prof. dr hab. T. Gizbert-Studnicki
 
Posiedzenie jest współorganizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Polską Akademię Nauk Oddział w Katowicach.

 

KONFERENCJA

„Udział czynnika obywatelskiego 
w wymiarze sprawiedliwości”

23 kwietnia 2018 r.  |  Warszawa, ul. Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)

 

                                                                                                                                                       Wydawnictwo C.H.Beck Kwartalnik IUSTITIA KPC

Wydawnictwo C.H.Beck i Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Katedra Postępowania Cywilnego UŚ
serdecznie zapraszają na konferencję: „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”.

 

Konferencja jest wynikiem rosnącego zainteresowania tematyką udziału czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ma ona stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki.

Celem konferencji jest podjęcie debaty na temat problemu niezawisłości sędziowskiej w ramach realizacji kompetencji władzy sądowniczej przez sędziów niezawodowych. Zakres konferencji obejmie problematykę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji sędziów pokoju oraz obywatelskich sędziów handlowych. Konferencja będzie również szansą analizy istniejących regulacji prawnych, w tym instytucji ławnika sądowego i mediatora.

                                                                                                                                 Panele prowadzone będą w języku polskim, włoskim i angielskim, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.

                                                                                                                                 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM KONFERENCJI TUTAJ


 

Szanowni Państwo, z uwagi na liczne prośby przedłużamy termin zgłoszeń na konferencję do 20 maja br.

Konferencja

"Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia"

oraz

II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 

Katedra Postępowania Cywilnego, Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia" połączoną z II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 

 

W programie konferencji m.in.:

  • Skarga o wznowienie postępowania - prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Karol Weitz , dr Tadeusz Zembrzuski, dr Piotr Rylski
  • Skarga o stwierdzenie niezgodności  z prawem prawomocnego orzeczenia - SSN Teresa Bielska Sobkowicz

  • Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego - prof dr hab Krystian Markiewicz, prof. dr hab. Andrzej Torbus, prof dr hab. Łukasz Błaszczak

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy tutaj.

 


 

KONFERENCJA "Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej"


W dniu 28 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej". Konferencja zorganizowana została przy współpracy Katedry Postępowania Cywilnego, Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Partnerem strategicznym konferencji została Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.

Program konferencji do pobrania


 

Galeria zdjęć "Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej"

 


 

 Konferencja pn. "Podmioty w postępowaniu cywilnym"

W dniach 22-23 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym” dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA we współpracy z Krajową Radą Komorniczą, Izbą Notarialną w Katowicach i Fundacją Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica. Patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Sądownictwa. Patronatu medialnego udzieliło Wydawnictwo C.H. Beck.

 

Program konferencji do pobrania

Galeria zdjęć "Podmioty w postępowaniu cywilnym"


Konferencja naukowa pn. "Nadzór nad Komornikami Sądowymi i Organami Samorządu Komorniczego"

W dniu 28 września 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się  konferencja pn. "Nadzór nad Komornikami Sądowymi i Organami Samorządu Komorniczego".  Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Komorniczą, Izbę Komorniczą w Katowicach oraz Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ. Konferencja poświęcona została pamięci prof. zw. tyt. dr hab. Kazimierza Korzana.

 

Więcej o konferencji

 


Polski Proces Cywilny w "śląskim wydaniu"

Mamy zaszczyt poinformować, że Katedra Postępowania Cywilnego podsumowując miniony rok akademicki i korzystając z uprzejmości redakcji prestiżowego kwartalnika "Polski Proces Cywilny" zapełniła niemal cały numer 2015/3 własnymi publikacjami. W kwartalniku zostały opublikowane artykuły i glosy pracowników i doktorantów Katedry:

ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wytoczenie powództwa przed sądem państwa obcego jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.) 

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Oznaczenie środka zaskarżenia a jego wybór (uwagi na tle art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c.)

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego – zagadnienia wybrane
ANETTA MALMUK-CIEPLAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie egzekucyjne

IRENEUSZ WOLWIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Niewskazanie adresu miejsca zamieszkania strony pozwanej jako brak formalny pozwu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.07.2014r., III CZP 43/14

ALEKSANDRA ROŻNOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Obowiązek dopuszczenia przez sąd z urzędu dowodu z opinii biegłego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.12.2014 r., IV CA 1/14
ALEKSANDRA ROŻNOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Sprawozdanie z konferencji „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Katowice, 5.12.2014 r.


Publikacja pt. "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego"

Mamy zaszczyt poinformować o ukazaniu się ponad 1000 stronicowej publikacji pt. „POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego” będącej pokłosiem Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zorganizowanego we wrześniu 2013 r. przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.

W imieniu Katedry Postępowania Cywilnego uprzejmie dziękujemy za współpracę i pomoc w organizacji Zjazdu Dziekanom Wydziału Prawa i Administracji UŚ, a w szczególności Panu Dziekanowi prof. dr hab. Czesławowi Martyszowi. W naszej wdzięcznej pamięci pozostaje pomoc udzielona przez Pana prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego, który umożliwił przygotowanie Zjazdu pod auspicjami Komisji Kodyfikacyjnej. Słowa uznania kierujemy również do autorów referatów wygłoszonych na obradach oraz moderatorów dyskusji. Panu prof. dr hab. Andrzejowi Marciniakowi dziękujemy za podjęcie owocnego trudu zrecenzowania przesłanych do druku publikacji. Organizatorzy dziękują również za wsparcie finansowe umożliwiające publikację Księgi: Ministerstwu Sprawiedliwości, Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica” oraz Wydawnictwu C.H. Beck

Redaktorzy naukowi:

Dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus


 

Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnegoPostępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego