Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Postępowanie cywilne - studia stacjonarne oraz niestacjonarne

Zakres tematów


 

I semestr

 1. Ogólna charakterystyka postępowania cywilnego, tryby postępowania rozpoznawczego, zasady postępowania cywilnego
 2. Sprawa cywilna, dopuszczalność drogi sądowej
 3. Sąd: właściwość ustawowa/rzeczowa, miejscowa, funkcjonalna
 4. Wartość przedmiotu sporu. Badanie właściwości sądu i skutki niewłaściwości
 5. Skład sądu. Wyłączenie sędziego /iudex inhabilis, iudex suspectus, formy i przesłanki udziału organizacji społecznych, prokuratora, RPO, inspektora pracy i rzecznika konsumentów w postępowaniu cywilnym
 6. Strony: osoby fizyczne, osoby prawne, Ułomne osoby prawne jako strona. Zdolność sądowa, zdolność procesowa i postulacyjna, legitymacja procesowa. Pojęcie uczestnika postępowania
 7. Kumulacja podmiotowa: rodzaje współuczestnictwa , zasady rządzące udziałem współuczestników w procesie, interwencja główna
 8. Formy udziału osoby trzeciej w procesie: interwencja uboczna, opozycja, przypozwanie z odróżnieniem od zapozwania i dopozwania
 9. Zmiana stron w procesie cywilnym i inne przekształcenia podmiotowe
 10.  Rodzaje przedstawicieli w procesie, pełnomocnictwo procesowe/ogólne/szczególne/do niektórych czynności procesowych
 11. Pozew jako pismo procesowe, warunki formalne pozwu, jego elementy obligatoryjne, odpowiedź na pozew, ustne wytoczenie powództwa. Termin i warunki przywrócenia uchybionego terminu. Koszty i doręczenia
 12. Skutki wszczęcia postępowania i skutki doręczenia odpisu pozwu stronie przeciwnej. Wszczęcie postępowania nieprocesowego
 13.  Odrzucenie pozwu a limine/odrzucenie w toku. Droga sądowa i jurysdykcja krajowa w kontekście art. 1099 i 1097 k.p.c.
 14. Czynności dyspozytywne. Kumulacja przedmiotowa roszczeń oraz rozdrabnianie roszczeń. Zmiana powództwa. Cofnięcie pozwu i jego skutki

 

Literatura


 

Literatura obowiązkowa

J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, 2016

Literatura dodatkowa:

 1. W. Broniewicz, I. Kunicki, A. Marciniak, Postępowanie cywilne w zarysie, 2016
 2. H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, 2014
 3. T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, 2013
 4. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, 2013
 5. K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, 2004
 6. H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2015

 

 

 

II semestr

 1. Środki obrony pozwanego w procesie cywilnym: uznanie żądania pozwu, zarzuty, zaprzeczenie podstawy faktycznej, powództwo wzajemne
 2. Rozprawa, jej przebieg, zarządzenie łącznej i oddzielnej rozprawy
 3. Postępowanie dowodowe: rodzaje środków dowodowych, uprawdopodobnienie, domniemania, fakty nie wymagające dowodu, postanowienia dowodowe, zabezpieczenie dowodów
 4. Analiza poszczególnych dowodów wg. Systematyki przyjętej przez k.p.c.
 5. Zawieszenie postępowania. Umorzenie postępowania
 6. Rodzaje orzeczeń sądowych, rodzaje wyroków, zarządzenia sądu i przewodniczącego. Wyrok zaoczny.
 7. Przedmiot, czas i podstawy orzekania
 8. Wydanie wyroku, postanowienia i nakazu zapłaty. Koszty postępowania
 9. Sprostowania, uzupełnienie i wykładnia wyroku
 10. Prawomocność orzeczeń sądowych, ich wykonalność i skuteczność
 11. Zwykłe i nadzwyczajne środki zaskarżenia. Apelacja i jej charakterystyka (termin, wymogi formalne, zarzuty apelacyjne, postępowanie wstępne, postępowanie dowodowe, nieważność postępowania, orzeczenia sądu II instancji
 12. Skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 13. Inne środki zaskarżenia: skarga na orzeczenie referendarza sądowego, sprzeciw, zarzuty
 14. Postępowania odrębne ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nakazowego, upominawczego, uproszczonego
 15. Postępowanie zabezpieczające (w szczególności przesłanki do zabezpieczenia) i postępowanie w razie zaginięcia akt
 16. Postępowanie egzekucyjne: organy egzekucyjne i ich właściwość, sposoby egzekucji i jej ograniczenia, tytuł wykonawczy i egzekucyjny. Powództwa przeciwegzekucyjne


 

Egzamin


 

Egzamin składa się z

- 5 pytań testowych (test wielokrotnego wyboru) - każde pytanie oceniane 0-1
- 2 pytań otwartych - każde z pytań oceniane w skali 0-2

Punktacja:
0-4,5 - ndst
5 - dst
6 - dst+
7 - db
8 - db+
9 - bdb

Egzaminator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu również w formie ustnej.