Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 

 

e-mail: katigaj@wp.pl

pokój: 30

dyżur w semestrze zimowy 2018/2019: wtorek 13:30 - 15:00

 

Publikacje

 
1. B. Ćwierz, K. Gajda (red.), K. Gałka, R. Kucharzyk, Jak usprawnić proces karny? (nowelizacja a praktyka), EP, nr 11, listopad 2005; 
2.  K. Gajda, Rozdział XIV, Dochodzenie roszczeń konsumenckich, (w:) Europejskie prawo konsumenckie, a prawo polskie, pod red. E. Nowińskiej i P. Cybuli, Kraków 2005,  wyd. SBN: 83-7444-059-7; 
3. K. Gajda, Rozwiązywanie indywidualnych sporów konsumenckich (w:) Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005r.), pod red. A. Oklejaka, Kraków 2006, ISBN: 83-7444-249-2; 
4. K. Gajda, Alternatywne metody rozwiązywania sporów - projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Zeszyty  U; vol. IV, A.D. MMVI, ISBN: 1730-4504; 
5. K. Gajda, Wyrok z uznania (w:) Wokół problematyki orzeczeń, pod red. Ł. Błaszczaka, Toruń 2007 TNOiK ISBN: 978-83-7285-34; 
6. R. Flejszar, K. Gajda, Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych - uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) Turystyka, a prawa. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, pod red. P. Cybuli i J.Raciborskiego, Sucha Beskidzka - Kraków 2008, WSTiE 978-83-926999-0-3; 
7. K. Gajda, Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich (cz. I), ADR – Arbitraż i Mediacja, 2008, nr 2,  BECK ISSN 1989-942X; 
8. K. Gajda, Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich - Mediacja (cz. II), 2008, nr 3, BECK ISSN 1989-942X; 
9. K. Gajda - Roszczynialska, Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich – Arbitraż(cz. III), 2008, nr 4, BECK  ISSN 1989-942X;
10. K. Gajda – Roszczynialska, P. Litwa, Modifiche sostanziali delle condizioni per l’assunzione del personale durante la ristrutturazione dell’impresa – controllo giuridico, [w:] Reestructuración de empresas y trabajadores transfronterizos, red. C. Fereirro, Santiago de Compostela 2008;
11. K. Gajda – Roszczynialska, Pojęcie konsumenta w europejskim prawie konsumenckim, a w europejskim prawie procesowym cywilnym (w:) Współczesne przemiany postępowania cywilnego, pod red. P. Pogonowskiego, P. Ciocha, E. Gapskiej, J. Nowińskiej, Warszawa 2010 Wolters Kluwer, ISBN:  9788376019307.
12. K. Gajda – Roszczynialska, Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych „Scire tuum nihil est,  nisi te scire hoc sciat alter”, Polski Proces Cywilny, 2010, nr 1, s. 167 – 176, ISSN 2082- 1743;
13. K. Gajda – Roszczynialska, Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata, de lege ferenda (w:) Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, red. K. Markiewicz, 2011r., s. 237 – 277; IBSN
14. K. Gajda – Roszczynialska, Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012 (monografia), s. 1 – 523;
15. K. Gajda – Roszczynialska, Sprawozdanie z XIX Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, pt. Postępowanie przed sądem polubownym (Arbitraż), Wilno 7–8 października 2011 r., Polski Proces Cywilny, 2012, nr 2, s. 360 – 370 ISSN 2082- 1743;  
16. K. Gajda – Roszczynialska, Mediacja obligatoryjna w postępowaniu cywilnym, Polski Proces Cywilny, 2012, nr 3, s. 437 – 472 ISSN 2082- 1743; 
17. K. Gajda – Roszczynialska, R. Flejszar, Skuteczność ugód mediacyjnych, w: Alternative methods of legal disputes resolving (ADR), Lwów 2012, ISBN 978 – 966 – 199 – 018 – 9,  s. 122 – 134; 
18. K. Gajda – Roszczynialska, Czy sędzia sądu powszechnego może być pełnomocnikiem procesowym, jako pracownik na zasadzie art. 87 § 2 k.p.c.?, Polski Proces Cywilny  2012, nr 4, ISSN 2082- 1743; 
19. K. Gajda – Roszczynialska, R. Flejszar, M. Malczyk, M. Sorysz, R. Więckowski, Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Oklejaku, Polski Proces Cywilny 2012 nr 4, ISSN 2082- 1743;  
20. K. Gajda – Roszczynialska, Komentarz do art. 1, 2,7,8,9,10,11, 477(16) k.p.c. Kodeks postępowania cywilnego / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska ; aut. Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Agata Harast, Janusz Jankowski, Miłosz Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz. - Warszawa  2013, T. 1 : Komentarz : art. 1-729. - ISBN 978-83-255-3885-9;  
21. K. Gajda – Roszczynialska, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska, Monitora Prawniczy 2013, nr 3 ISSN 1230-6509;   
22. K. Gajda – Roszczynialska, Zbieg (kolizja) zażalenia  na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu do innego składu tego sądu wniesionego przez jedną stronę ze skargą kasacyjną drugiej strony, Polski Proces Cywilny 2013, nr 1, ISSN 2082- 1743, s. 70 – 78;   
23.  K. Weitz, K. Gajda – Roszczynialska (współautor), Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego w:  Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców, pod red. Tadeusza Wiśniewskiego; aut.: Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Elwira Marszałkowska-Krześ, Piotr Pogonowski, Piotr Rylski, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski. - 2. wyd. [stan prawny na dzień 1 października 2013 r.]. - Warszawa 2013 (seria System Prawa Handlowego ; t. 7). - ISBN 978-83-255-5271-8, s.  167 – 252;
24. K. Weitz, K. Gajda – Roszczynialska (współautor), Rozdział 7. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, w:  Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców, pod red. Tadeusza Wiśniewskiego; aut.: Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Elwira Marszałkowska-Krześ, Piotr Pogonowski, Piotr Rylski, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski. - 2. wyd. [stan prawny na dzień 1 października 2013 r.]. - Warszawa 2013 (seria System Prawa Handlowego ; t. 7). - ISBN 978-83-255-5271-8, s.  253 – 313; 
25. K. Weitz, K. Gajda – Roszczynialska (współautor), Rozdział 8. Mediacja w sprawach gospodarczych w: Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców, pod red. Tadeusza Wiśniewskiego; aut.: Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Elwira Marszałkowska-Krześ, Piotr Pogonowski, Piotr Rylski, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski. - 2. wyd. [stan prawny na dzień 1 października 2013 r.]. - Warszawa 2013 (seria System Prawa Handlowego ; t. 7). ISBN 978-83-255-5271-8, s.  315 – 380; 
26. K. Gajda – Roszczynialska, Zasada jawności w postępowaniu cywilnym, Iustitia 2013, nr 1, ISSN 1640 – 8365,  
27. K. Gajda – Roszczynialska, Dopuszczalność udziału organizacji przedsiębiorców po stronie pozwanej w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Polski Proces Cywilny 2013, nr 3, ISSN 2082- 1743, s. 384 – 392; 
28. K. Gajda – Roszczynialska, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Warszawa 8 lutego 2013r., Polski Proces Cywilny 2013 , nr 3, ISSN 2082- 1743, s. 438 – 440; 
29. K. Gajda – Roszczynialska, Dopuszczalność wydania wyroku zaocznego  na posiedzeniu niejawnym w  europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, Polski Proces Cywilny 2013, nr 4, ISSN 2082- 1743, s. 508 – 516; 
30.  K. Gajda – Roszczynialska, Zwolnienie od kosztów sądowych Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Monitor Prawniczy 2013, nr 11, ISSN 1230-6509; 
31. K. Gajda – Roszczynialska, O niezależność władzy sądowniczej Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12.12.2012 r., K 1/12 – cz. II,  Iustitia 2013, nr 4, ISSN 1640 – 8365, s. 175 – 188; 
32. K. Gajda  - Roszczynialska, Czy stowarzyszenia zwykłe mają zdolność sądową, Polski Proces Cywilny 2014, nr 2, ISSN 2082- 1743, s. 252 - 262; 
33. K. Gajda - Roszczynialska, Przedmiot procesu a badanie wstępne braków formalnych i opłaty żądania ewentualnego, Monitor Prawniczy 2014, nr 11, ISSN 1230-6509, s. 589-593; 
34. K. Gajda - Roszczynialska, Czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest sprawą gospodarczą ? , Polski Proces Cywilny  2014, nr 3, ISSN 2082- 1743, s. 397-402;   
35. K. Gajda – Roszczynialska, Sprawozdanie ze Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Postępowania Cywilnego z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Freiburg, 26–29 marca 2014r., Polski Proces Cywilny 2014, nr 3, ISSN 2082- 1743, s. 431-445; 
36. K. Gajda – Roszczynialska, Założenia dotyczące udziału organizacji pozarządowych w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, w: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego: materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014,  s. 549-576,  ISBN 978-83-255-6224-3; 
37. K. Gajda – Roszczynialska, Rozdział 7. Dowód z opinii biegłego, w: Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych, red. K. Markiewicz, Ł. Błaszczak, Warszawa 2015, (Prawo Sądowe), ISBN 978-83-255-6541-1, s. 619 – 701; 
38. K. Gajda – Roszczynialska, Rozdział 4.1. Postępowanie dowodowe przed sądem pierwszej i drugiej instancji, w: Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych, red. K. Markiewicz, Ł. Błaszczak, Warszawa 2015, (Prawo Sądowe), ISBN 978-83-255-6541-1, s. 327 – 359; 
39. K. Gajda – Roszczynialska, Rozdział 4.3. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji, w: Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych, red. K. Markiewicz, Ł. Błaszczak, Warszawa 2015, (Prawo Sądowe), ISBN 978-83-255-6541-1, s. 393 – 411; 
40. K. Gajda – Roszczynialska, Czy koszty procesu cywilnego podlegają zabezpieczeniu w postępowaniu zabezpieczającym, Polski Proces Cywilny 2015, nr 1, ISSN 2082- 1743, Polski Proces Cywilny, s. 93-99;
41. K. Gajda – Roszczynialska, Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione w postępowaniu cywilnym – zagadnienia wybrane, Polski Proces Cywilny 2015, nr 3, s. 356-382, ISSN 2082- 1743;
42.  K. Gajda - Roszczynialska, R. Flejszar, Methods of Alternative Dispute Resolution in Civil Proceedings, w: Mediation in Poland: Theory & practice, red. M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, Kraków 2015, ISBN 978-83-64506-14-7,  s. 79 – 113;  
43. K. Gajda – Roszczynialska, K. Weitz,  Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, w: Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy, red. A. Torbus, Warszawa 2015,  ISBN 978-83-943436-0-6, s. 11-58; 
44.  K. Gajda – Roszczynialska, Komentarz do art. 1, 2,7,8,9,10,11, 477(16) k.p.c. Kodeks postępowania cywilnego / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska ; aut. Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Agata Harast, Janusz Jankowski, Miłosz Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz. - Warszawa  2013, T. 1 : Komentarz : art. 1-729. - ISBN 978-83-255-3885-9;  
45. K. Gajda – Roszczynialska, Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym : granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym?, Polski Proces Cywilny 2016, nr 3 (numer specjalny dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu), s. 393-406, ISSN 2082- 1743; 
46. K. Gajda – Roszczynialska, Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych : Wrocław, 19.09.2015 r., Polski Proces Cywilny 2016, nr 2, ISSN 2082- 1743, s. 184-185
47. K. Gajda – Roszczynialska, Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym, w: Sine ira et studio: księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk,  K. Weitz,  Warszawa  2016, s. 70 – 100, ISBN 978-83-264-9086-6;
48. K. Gajda – Roszczynialska, Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce, Iustitia 2016, nr 4, ISSN 1640 – 8365, s. 198 – 203; 
49. K. Gajda- Roszczynialska,  Jurysdykcja w postępowaniu nieprocesowym. Wprowadzenie. Komentarz do art. 1106  -  1110 2, w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096 – 1217, red. Andrzej Marciniak ; aut. Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Arkadiusz Cudak, Joanna Derlatka, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska – Hulisz,  Andrzej Marciniak, Katarzyna Gajda – Roszczynialska. Joanna Misztal – Konecka, Monika Rejdak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Marcin Uliasz. - Wyd. 1. , Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-8749 – 9 ,  s. 125 – 162; 
50. K. Gajda – Roszczynialska, R. Flejszar, Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji – postępowanie cywilne, w: Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017, ISBN 978 – 83 – 8107 – 061 – 4, ISSN 1897 – 4392, s. 163 – 257; 
51. K. Gajda – Roszczynialska,  Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. ISBN 978 – 83 – 8107 – 167 – 3, s. 609 – 622;    
52. K. Gajda – Roszczynialska, Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c. skutkuje zwrotem pozwu, Polski Proces Cywilny 2017, nr 2,  s. 267-275, ISSN 2082- 1743; 
53. K. Gajda – Roszczynialska, Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. // W: Podmioty w postępowaniu cywilnym. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
54.  K. Gajda – Roszczynialska, D. Szumiło – Kulczycka (red.), Judicial Management versus independence of judiciary, Warszawa 2018 
55. K. Gajda – Roszczynialska, Judicial independence as a constituent of the concept of “court of law” in the context of amendments to the Law on the organization of common courts introduced in the years 2015-2018, w:  "Judicial management vs independence of judiciary", red. H. Gajda – Roszczynialska , D. Szumiło – Kulczycka   Warszawa 2018, 
56. K. Gajda – Roszczynialska, Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu” a polski wymiar sprawiedliwości – rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Iustitia 2018, nr 3  http://www.kwartalnikiustitia.pl/wp-content/uploads/2018/10/KGR-A-test-of-six-conditions-of-the-EU-standard-of-the-notion-of-court.pdf  (wersja angielska – przedruk ) 
57. K. Gajda – Roszczynialska, A test of six conditions of the EU standard of the notion of “court” and the Polish administration of justice – deliberations on the basis of the judgment of Court of Justice dated 27.2. 2018 in the case of C-64 /16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Iustitia 2018, nr 3  http://www.kwartalnikiustitia.pl/wp-content/uploads/2018/10/KGR-A-test-of-six-conditions-of-the-EU-standard-of-the-notion-of-court.pdf  (wersja angielska – przedruk ) 
58. K. Gajda – Roszczynialska, Nadużycie prawa w europejskim prawie procesowym cywilnym, w: Nadużycie prawa procesowego cywilnego, Warszawa 2019, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler (oddane do druku) 
59. K. Gajda – Roszczynialska, Glosa do wyroku TSUE z dnia 27 września 2017 w sprawie C 73/16 w Peter Puškár przeciwko Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy - pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym, PPC 2019, nr 2;   

 

Projekty naukowe 

 

Projekt badawczy organizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości  dotyczący organizacji systemu sądownictwa, nadzoru administracyjnego, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego  (2015 - 2016)  związany z kwerendą na Uniwersytecie w Murcji, Hiszpania oraz Consejo General de POder JUdicial , Madryt , Hiszpania  (wykonawca i koordynator) 

Projekt badawczy organizowany przez  NCN "Alternatywne metody rozwiazywania sporów - teoria i praktyka (2011 - 2014)  (wykonawca).  Koordynacja ARS UJ 

 
Konferencje 

 

1. 7-9.10.2005r. – „Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem”. Zakopane. Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Zakład Postępowania Cywilnego. 
2. 28–30.9.2007 r. – „Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego”. Niechorze. Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Szczecińskiego. 
3. 21 – 22.09.2007r. – „Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce” Sucha Beskidzka. Organizatorzy:  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, AWF – Kraków.Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych. Uwagi de lege lata, de lege ferenda (temat wystąpienia, referent) 
4. 17-18.10.2008 r.„Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy”. Lublin. Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pojęcie konsumenta w europejskim prawie konsumenckim, a w europejskim prawie procesowym cywilnym (temat wystąpienia, referent). 
5. 24–27.09.2009 r. „Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a kodeks postępowania cywilnego”. Serock Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.
6. 23-24.09.2010 r. - „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”, Katowice. Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Facultas Iuridica. 
7. 21 – 22.10.2010 r.– „Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”. Katowice. Organizatorzy: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UŚ oraz Fundacja WPiA UŚ Facultas Iuridica.
8. 14-16.04.2011 r. „Zakazy dowodowe w polskim i niemieckim procesie sądowym (cywilnym i karnym) w dobie Unii Europejskiej. Teoria i praktyka”. Kraków. Uniwersytet Jagielloński - Katedra Postępowania Karnego, Zakład Postępowania Cywilnego, Wyższy Sąd Krajowy w Koblenz, Sąd Apelacyjny w Katowicach;  Dostęp do tajemnic prawem chronionych w polskim i niemieckim procesie cywilnym (co speaker)
9. 7- 8.10.2011r. – „Postępowanie przed sądem polubownym (Arbitraż). XIX Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego”. Wilno. Organizatorzy: Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Łódzki. 
10. 24-25.05.2012 r. V-e Lwowskie Forum Międzynarodowym pt.: „Alternatywne Sposoby Rozstrzygania Sporów (ADR)”. Lwów.  Organizatorzy: Uniwersytet we Lwowie. 
11. 23 – 26.09.2013 r. – „Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego ". Katowice-Kocierz. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Fundacja Facultas Iuridica. 
12. VI-e Lwowskie Forum Międzynarodowym pt.: „Alternatywne Sposoby Rozstrzygania Sporów (ADR)”. Lwów.  Organizatorzy: Uniwersytet we Lwowie. 
13. 21 – 22.11.2014 – Jagiellońskie dni mediacji : Ile mediacji w państwie , ile państwa w mediacji. Kraków. Organizator:  Uniwersytet Jagielloński. Mediacja  - sprawiedliwość alternatywna, czy alternatywa dla sprawiedliwości (speaker)  
14. 5.12.2014r. - Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych  – aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski i Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.  Dopuszczalność skargi kasacyjnej aspekt podmiotowy – uwagi de lege lata, de lege ferenda. (temat wystąpienia, referent) 
15. 18-20.09.2015 r. „Ogólnopolski Zjazd Katedr I Zakładów Postępowania Cywilnego pt. 50-lecie Kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”. Wrocław. Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
16. 21.11.2015 r. – „VII Kolokwium Jagiellońskie. Wpływ orzecznictwa unijnego na stosowanie prawa w Polsce. Kraków. Organizator: Katedra Praw Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
17. 27.11.2015 r. Zaskarżalność orzeczeń i instancyjność postępowań sądowych w świetle konstytucji . Poznań. Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Poznańskiego.
17.04.2015 r.  Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego. Wrocław.  Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiot procesu a konstytucja (temat wystąpienia, referent)
18. 22-23.09.2016 r. Podmioty w postępowaniu cywilnym. Konferencja dla uczczenia 50 - lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Feliksa Zedlera. Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Kilka uwag de lege ferenda o udziale prokuratora oraz innych podmiotów do których stosuje się przepisy o czynnościach prokuratora (temat wystąpienia, referat)
19. 21.10.2016 r. XX – lecie Śląskiego Oddziału SSP Iustitia. Niezawisłość sędziowska a nadzór administracyjny nad sądami. Organizator: Śląski Oddział SSP Iustitia. Nadzór administracyjny nad sądami w ujęciu prawnoporównawczym  (temat wystąpienia, referent) 
20. I Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych , Warszawa 2016  r. (moderacja ) 
21. 28.10.2016 r. „Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej" Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego .
22. 8-9.12. 2017 r. „Zarządzanie sądami, a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”. Kraków: Organizatorzy: Katedra postępowania karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Postępowania  Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie  MEDEL , Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Struktura sądów ujęcie horyzontalne i wertykalne w aspekcie nieprzenoszalności ( (temat wystąpienia, referent)
23. Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia oraz II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych Katowice 25-26 maja 2017 r. (moderacja) 
24. 21 – 24.09.2017 r. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Nadużycie prawa procesowego cywilnego. Poznań – Prusim. Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych; Nadużycie prawa w europejskim postępowaniu cywilnym (temat wystąpienia, referent) 
25. 23.04.2018 r.:  „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”. Warszawa. Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego , Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”; Modele wyboru sędziów pokoju i ich status (temat wystąpienia, referent) 
26. 18.05.2018 r. „X Kolokwium Jagiellońskie pt. O sposobach i skutkach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym”, Kraków. Organizatorzy:  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencji naukowej.
 
Konferencje międzynarodowe  
 
1. 6-7.11.2008 r. – « Encuentro Internacional de Derecho del Tabajo »  Santiago de Compostela. Hiszpania.  Universidad de Santiago de Compostela,  Modifiche sostanziali delle condizioni per l’assunzione del personale durante la ristrutturazione dell’impresa – controllo giuridico (temat wystąpienia, referent) 
2. 25 – 30.07.2011r. “XIV. IAPL World Congress on Procedural Justice”. Heidelberg. Organizator: International Association of Procedural Law (IAPL), Uniwersytet w Heidelbergu.
3. 9-10.05.2013r. „Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure”. Wilno. Organizatorzy: Uniwersytet Wileński i International Association of Procedural Law.
4. 26 – 29.03. 2014 r. Tagung der Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer. Freiburg. Organizatory: Der Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer i Uniwersytet we Freiburgu.
5. 13.06.2014 r. „The functions of the Supreme Court – issues of process and administration of  justice”. Warszawa. Organizatorzy: International Association of Procedural Law (IAPL)  i Uniwersytet Warszawski.
6. 1.10.2014 – 4.10.2014r. – „Constitution and proceedings”. Seul, Korea.  Organizatorzy: Korea Civil Procedure Association oraz International Association of Procedural Law (IAPL).
7. 25 – 27.03.2015 r. „Meeting of the "Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht. The European Court Association – The International Dimensions of European Law of Civil Procedure”. Luxemburg. Max Planc  Institute,.
8. 30.09.- 1.10.2016 r. „Ways of implementation of the right to civil proceedings within a reasonable time”. Organizatorzy: Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wileńskiego i International Association of Procedural Law (IAPL).
9. 8.12.2017 r. - Court management and access to judicial system, Krakow, Poland ((referent)
10. 28.02 – 3.03.2018r. Tagung der Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer. Basil, Switzerland
11. Participation of citizens in the judicial system, April 23, 2018, WARSAW,  Poland ((temat wystąpienia, referent)
12. 7-8.12.2018r., Η Ανεξαρτησία & Αποτελεσματικότητα της Δικαστικής Λειτουργίας στη Σύγχρονη Ελληνική Έννομη Τάξη υπό το Πρίσμα του Συντάγματος & του Ευρωπαϊκού Δικαίου Thessaloniki, Greece, temat wystąpienia: Organizational changes in judiciary and its impacts on the judge position and procedure in Poland  (temat wystąpienia, referent)

 

Członkowstwo:

1.  Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych
2. Członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej 
3. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" 
4.  Członek Centrum ARS UJ
5. Członek Komitetu Redakcyjnego "Polskiego Procesu Cywilnego"