Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

dr hab. prof UŚ Andrzej Torbus

 

 

 e-mail: andrzej.torbus@us.edu.pl

pokój: 31

dyżur w semestrze zimowym 2018/2019: wtorek 13:30 - 15:00
 
Publikacje
 
Artykuły
 1. Założenia doręczeń w postępowaniu cywilnym / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus, Ireneusz Wolwiak // Pol. Proces Cyw. - 2014, nr 2, s. 301-313
 2. O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym / Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus // Pol. Proces Cyw. - 2013, nr 1, s. 20-40
 3. Kilka uwag o przydatności teorii faktów o podwójnym znaczeniu w postępowaniu przed sądem powszechnym oraz sądem polubownym / Andrzej Torbus // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2009, nr 3, s. 79-94
 4. Ochrona konsumenta jako strony zapisu na zagraniczny sąd polubowny / Andrzej Torbus // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2009, nr 2, s. 93-100
 5. Jurysdykcyjny łącznik forum executionis contractus w rozporządzeniu nr 44/2001 / Andrzej Torbus // Eur. Prz. Sądowy. - 2008, nr 7, s. 14-21
 6. Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego : wybrane zagadnienia / Andrzej Torbus // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2008, nr 2, s. 37-52
 7. Ustanowienie jurysdykcji sądów państwa członkowskiego przez wdanie się w spór według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 / Andrzej Torbus // Eur. Prz. Sądowy. - 2008, nr 6, s. 11-18
 8. Wpływ umowy jurysdykcyjnej na dopuszczalność zarzutu potrącenia / Andrzej Torbus // Eur. Prz. Sądowy. - 2008, nr 4, s. 14-20
 9. Wybrane zagadnienia stosowania Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych / Andrzej Torbus // ADR, Arbitraż Mediacja. - 2008, nr 4, s. 197-214
 10. "Element wspólnotowy" jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001 / Andrzej Torbus // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 2 (2007), s. 55-81
 11. W sprawie braku obowiązku uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej w kontekście prawa do sądu / Andrzej Torbus // Prz. Sąd. - 2007, nr 1, s. 46-57
 12. Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych : glosa do postanowienia SN z 19.12.2003 r. / Andrzej Torbus // Eur. Prz. Sądowy. - 2005, nr 3, s. 44-48
 13. Postępowanie przed sądem rejestrowym a obowiązek podwyższenia kapitału spółki / Andrzej Torbus // Prawo Spółek. - 2005, nr 10, s. 2-10
 14. Status prawny spółki cywilnej / Andrzej Torbus // Prz. Prawa Handl. - 2003, nr 1, s. 20-26
 15. Obowiązek zapewnienia finansowania budowy przyłączy energetycznych przez przedsiębiorstwa energetyczne / Andrzej Torbus // Prz. Ustawod. Gosp. - 2002, nr 5, s. 2-9
 16. Stanowisko procesowe zakładu ubezpieczeń w wypadku wytoczenia powództwa przeciwko kierowcy (posiadaczowi) pojadzu / Andrzej Torbus // Prz. Sąd. - 2001, nr 11/12, s. 143-153
 17. Glosa do wyroku z 20 II 1997 r. : I CKN 3/97 / Andrzej Torbus // Prz. Sąd. - 1998, nr 3, s. 90-97
 18. Ochrona praw wierzycieli upadłościowych a ograniczenie potrącenia przed ogłoszeniem upadłości / Andrzej Torbus // Prz. Sąd. - 1997, [nr] 7/8, s. 87-100
 19. Rozwiązanie umów wzajemnych przez syndyka masy upadłościowej w trybie art. 39 pr. upadł. / Andrzej Torbus // Rejent. - 1997, nr 7/8, s. 160-182
 20. Tymczasowy syndyk : (kilka uwag odnośnie zmian w nowym prawie upadłościowym Niemiec) / Andrzej Torbus // Prz. Ustawod. Gosp. - 1997, nr 3, s. 23-26
 21. Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych : (poszukiwanie optymalnych rozwiązań)sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w Zakopanem, 27-30 VI 1994 r. / Andrzej Torbus // Rejent. - 1995, nr 3, s. 84-88
 22. Ogłoszenie upadłości przy jednym wierzycielu / Andrzej Torbus // Prz. Sąd. - 1995, nr 10, s. 30-42
 23. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Cywilnego Prawa Sądowego : Lublin, 22-25 sierpnia 1993 / Andrzej Torbus // Radca Prawny. - 1994, nr 2, s. 35-37
 24. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Cywilnego Prawa Sądowego / Andrzej Torbus // Radca Prawny. - 1994, nr 2, s. 35-38

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe)

 1. Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 902 s.
 2. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania cywilnego / Andrzej Torbus - Toruń : "Dom Organizatora", 2012. - 448 s.

Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej

 1. Przypozwanie przed sądem polskim a problem stosowania przepisu art. 6 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 / Andrzej Torbus // W: Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - s. 981-998
 2. Problem nadużycia uprawnień procesowych przez strony w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego / Andrzej Torbus // W: Reforma postępowania cywilnego : w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - s. 217-222
 3. Regulacja jurysdykcji krajowej w stosunku do współuczestników w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 / Andrzej Torbus // W: Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - s. 1371-1390
 4. Ewolucja pojęcia jurysdykcji krajowej w austriackiej doktrynie i judykaturze w drugiej połowie XX wieku / Andrzej Torbus // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - s. 711-722
 5. Głos w dyskusji / Andrzej Torbus // W: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy 24-26 września 2009 r.. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - s. 300-301
 6. Zawezwanie do zawarcia ugody w postępowaniu pojednawczym a problem nadużycia prawa / Andrzej Torbus // W: Jus et remedium : księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. - s. 594-608
 7. Prawo do sądu jako przesłanka przerwy biegu przedawnienia w razie wytoczenia powództwa przed sądem państwa obcego / Andrzej Torbus // W: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - s. 299-309
 8. Europejski system jurysdykcyjny w sprawach cywilnych i handlowych / Andrzej Torbus // W: Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego : Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.). - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. - s. 295-308
 9. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomej / Andrzej Torbus // W: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - s. 106-123
 10. Roszczenie nadające się do potrącenia jako warunek dopuszczalności przywództwa wzajemnego / Andrzej Torbus // W: Wokół problematyki cywilnoprocesowej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - s. 266-275

Recenzje

 • Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem lub hipoteką / Andrzej Marciniak - Sopot, 2001
  Rec. : Andrzej Torbus // Stud. Praw.-Ekon. - 2002, t. 65, s. 97-100