Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

prof. nadzw. dr hab. Krystian Markiewicz


prof. nadzw. dr hab. Krystian Markiewiczprof. nadzw. dr hab. Krystian Markiewicz

e-mail: kr.markiewicz@gmail.com

pokój: 31

dyżur w semestrze zimowym 2018/2019: wtorek godz. 13:30 - 15:00 

 
 
Dorobek naukowy:
 
Publikacje książkowe:
 1. Współautor i współred. książki: K. Markiewicz (red.), A. Torbus (red.), Podmioty w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018, s. 262, autor: Właściwość sądu i skład sądu: w: s. 13-38
 2. Współautor i współred. książki: Rola biegłego w postępowaniach sądowych, Wrocław 2016, s. 304. Autor - Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym- zwyczajny czy nadzwyczajny środek dowodowy?, s. 179-193;
 3. Współautor i red. książki : Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015, s. 1050, autor, s. 91-198, 421-437, 763-800, współautor z P. Rylskim s. 723-762;
 4. Współautor i współred. książki Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzy (26-29 września 2013 r.): red.: K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 902, autor: Informatyzacja postępowania cywilnego – de lege lata i de lege ferenda, s. 403-440;
 5. Współautor i red. książki: Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2014, s. 216, Autor, Wybrane zagadnienia kosztów postępowania cywilnego w związku z czynnościami referendarza sądowego, s. 85-104;
 6. Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 474;
 7. Współautor i red. książki: Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 2011, s. 449. Autor: Zastępstwo procesowe w świetle projektowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego, s. 49-70;
 8. Współautor i współred. książki: Dowody w postępowaniu cywilnym red.: Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska- Ząbczyk, Warszawa 2010, s. 672, autor: s. 41-120, 340-349, współautor z P. Rylskim s. 510-544;
 9. Postępowanie w sprawach depozytowych, Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2007, s. 397;

Artykuły naukowe:

 1. K. Markiewicz, P. Grzegorczyk, O skutkach wyroku uwzględniającego powództwo opozycyjne spółki jawnej wobec tytułu wykonawczego wydanego przeciwko jej wspólnikom (art. 7781 KPC), w: A. Barańska (red.), S. Cieślak (red.), Ars in vita. Ars in iure. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 361-370;
 2. K.Markiewicz, The battle for free of Judiciary courts in Poland in the years 2015–2018 w: K. Gajda-Roszczynialska (red.), D. Szumiło-Kulczycka (red.) Judicial Management Versus Independence, Warszawa 2018, s. 17-60;
 3. Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie (wybrane zagadnienia), Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu (Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2017, s. 329-345;
 4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r., III CZP 6/16, OSP 2017/7-8, s. 131-140;
 5. Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie w: Ius est a iustitia appellattum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. nauk. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 331-346;
 6. K. Markiewicz, I. Wolwiak, Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji – cz. II, MoP 2017/11, s. 572-579;
 7. K. Markiewicz, I. Wolwiak, Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji – cz. I, MoP 2017/10, s. 523-530;
 8. Uzasadnienie orzeczeń sądów II instancji W: Sine ira et studio . Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 341-362;
 9. Dokumenty i ich wtórniki w postępowaniu cywilnym, PPC 2016, nr 3, s. 461-476;
 10. Komentarz do art. 39822 – 39823 oraz 692-69322 (w:) Kodeks Postępowania Cywilnego, t. II, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2016, s. 196–224, 1165–1199;
 11. Komentarz do art. 316-332 w: Kodeks Postępowania Cywilnego, t. I, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2016, s. str. 1346–1445;
 12. Oznaczenie środka zaskarżenia a jego wybór (uwagi na tle art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c.), PPC 2015, nr 3, s. 337-355;
 13. Właściwość sądu, skład sądu i wyłączenie sędziego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Polski Proces Cywilny 2015, nr 2, s. 278-301; 
 14. Rozdział VIII – postępowanie mediacyjne. w: A. Torbus (red.), Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy, Warszawa 2015, s. 247-272;
 15. Zagadnienia legislacyjne w pracach nad przyszłym kodeksem postępowania cywilnego w: Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W. Brzozowski, A. Krzywoń, Warszawa 2015, s. 272-285;
 16. Kilka uwag w związku z postępowaniami o odszkodowanie z tytułu najmu pojazdów zastępczych w: Odszkodowania za najem pojazdu zastępczego- materiały z konferencji, Iustitia 2014, nr 1 (dodatek);
 17. Założenia doręczeń w postępowaniu cywilnym (współautor A. Torbus, I. Wolwiak), Polski Proces Cywilny 2014, nr 2, s. 301-31;
 18. Czy sąd jest związany wnioskiem co do zakresu (rodzaju) ubezwłasnowolnienia? , Polski Proces Cywilny 2014, nr 2, s. 263-271;
 19. Jaki jest termin do wniesienia zażalenia na postanowienie zawarte w wyroku?, Polski Proces Cywilny 2014, nr 1, s. 102-109; 
 20. Komentarz do art. 692-69322 (w:) Kodeks Postępowania Cywilnego, t. II, Komentarz do artykułów 367-729, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2014, s. 960-993;
 21. Moment właściwy dla oceny występowania przesłanek do orzeczenia o obowiązkowym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, Polski Proces Cywilny 2013, nr 3, s. 400-407;
 22. O wykładni oświadczeń pisemnych stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym (współautor A. Torbus), Polski Proces Cywilny 2013, nr 1, s. 20-40;
 23. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, red. nacz. T. Ereciński, red. tomu J. Gudowski, Warszawa 2013, s. 505-652;
 24. Forum rozpoznawania spraw w postępowaniu depozytowym. Glosa do uchwały SN z 26 stycznia 2012 r., III CZP 83/11, III CZP 83/11, Przegląd Sądowy 2012, nr 10, s. 112-119;  
 25. Założenia wstępne dotyczące przepisów o postępowaniu nieprocesowym w nowym kodeksie postępowania cywilnego przyjęte przez zespół problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego (współautor M. Walasik), Przegląd Sądowy 2012, nr 9, s. 101-111.  
 26. Uprawnienie referendarza do szczegółowego wyliczania kosztów sądowych (art. 108 § 1 KPC w zw. z art. 113 KSCU), Monitor Prawniczy 2012, nr 7, s. 385-387; 
 27. Właściwość sądu w sprawach o odszkodowanie po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Polski Proces Cywilny 2012, nr 3; s. 501-508; 
 28. Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 par. 1 k.p.c. a wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyny określonej w art. 177 par. 1 pkt 6 k.p.c., Polski Proces Cywilny 2012, nr 2, s. 312-318; 
 29. Postanowienia formalne kończące postępowanie w trybie nieprocesowym, Polski Proces Cywilny 2012, nr 1, s. 81-98; 
 30. Komentarz do art. 692-69322 [w:] Kodeks Postępowania Cywilnego, t. III, Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do artykułów 506-1088, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2012, s. 473-515; 
 31. Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym z perspektywy sądu [w:] Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu, red. M. Pietrzak, Warszawa 2012, s. 59-66; 
 32. Postać i charakter prawny czynności sądu podejmowanych na podstawie art. 569 § 2 k.p.c. [w:] Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012, s. 451-477;
 33. Dlaczego kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?, Iustitia 2011, nr 4, s. 170-174; 
 34. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku a wniosek o jego wydanie. Glosa do uchwały SN z dnia 18 sierpnia 2010 r., II PZP 7/10, Przegląd Sądowy 2011, nr 10, s. 126-136; 
 35. Orzekanie o wynagrodzeniu pełnomocnika po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, Polski Proces Cywilny 2011, nr 4, s. 101-108; 
 36. Czy na postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania z zarządu zarządcy nieruchomości ustanowionego w ramach zabezpieczenia roszczenia w sprawach o zniesienie współwłasności przysługuje zażalenie?, Polski Proces Cywilny 2011, nr 3, s. 126-132; 
 37. Czy artykuł 788 k.p.c. ma zastosowanie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?, Polski Proces Cywilny 2011, nr 2, s. 107-113; 
 38. Dopuszczalność wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ponownej kontroli dokumentów przez sąd rejestrowy, Polski Proces Cywilny 2011, nr 1, s. 110-117;
 39. Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami i sędziami – de lege lata i de lege ferenda [w:] Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, pod red. J. Gudowskiego i K. Weitza, t. II, Warszawa 2011, s. 2909-2940; 
 40. Zgoda sądu na złożenie przedmiotu do depozytu [w:] Studia i analizy Sądu Najwyższego, tom IV, Warszawa  2010, s. 243-276; 
 41. Czy w świetle art. 788 par. 1 k.p.c. podstawą nadania klauzuli wykonalności może być poświadczony odpis dokumentu? Polski Proces Cywilny. - 2010, nr 1, s. 83-89;
 42. Podmiotowe i przedmiotowe granice pełnomocnictwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy 2010, nr 1, s. 32-50; 
 43. Prokurator w postępowaniu cywilnym w ujęciu historycznym [w:] O prawie i jego dziejach. Księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy  naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red.: M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska - Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz, Białystok-Katowice, 2010, s. 61-73; 
 44. Postępowanie nieprocesowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, red. T. Ereciński K. Weitz, Warszawa 2010, s. 501-530; 
 45. Glosa do wyroku TK z dnia 20 maja 2008 r., P 18/07,  Przegląd Sądowy 2009, nr 2, s. 155-171 (współautor M. Pilich); 
 46. Glosa do uchwały SN z dnia 19 kwietnia 2007 r., III CZP 11/07,  Przegląd Sądowy 2009, nr 2, s. 172-180;
 47. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w polskim kodeksie postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, [w:] Perspektywy zastosowania alternatywnych form rozwiązywania sporów (ADR) na Ukrainie, II Lwowskie Międzynarodowe Forum, Lwów 2009, s. 52-56; 
 48. Właściwość sądu w procesie cywilnym wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, red.: H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009, s. 223-249; 
 49. Podpis zawarty w pozwie, Przegląd Sądowy 2008, nr 5, s. 49-69; 
 50. Zwrot przedmiotu z depozytu sądowego, cz. I-III., Monitor Prawniczy 2008, nr 10, s. 550 – 554,  Monitor Prawniczy 2008, nr 11, s. 612 – 616, Monitor Prawniczy 2008, nr 12, s. 665 – 669; 
 51. Przyjęcie do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, nr 1, s. 41-54;
 52. Zastosowanie umowy przechowania w stosunku między deponentem a bankiem w przypadku złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego [w:] Europeizacja prawa prywatnego TOM I, red.: M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M.Szpunar, Warszawa 2008, s. 721-748; 
 53. Glosa do wyroku SN z dnia 15 kwietnia 2005 r., I CK 735/04, Państwo i Prawo 2007, z. 4, s. 141 – 146;
 54. Postępowanie z przedmiotami zajętymi na użytek procesu karnego, Prokuratura i Prawo 2004, nr 7-8, s. 101 – 122; 
 55. Problem sententia non existens na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rejent 2002, nr 11, s. 92 – 117;  

Prace popularne, recenzje inne:         

 1. Współautor i współred. książki : Apteczka prawna. Lex bez łez, red. K. Markiewicz, M. Szczocarz-Krysiak, Katowice 2014;
 2. Wywiad : Nadmierna rutyna jest niebezpieczna z prof. UŚ dr. hab. Maciejem Szpunarem, rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA 4(14)/2013;
 3. Wywiad: Trzeba się umieć postawić z prof. Ewą Łętowską, rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA 3(13)/2013;
 4. Wywiad: Politycy wierzą w magiczne zaklęcia z dr. Adamem Bodnarem, rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński,  IUSTITIA 2(12)/2013;
 5. Wywiad: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury pytania o funkcjonowanie po 4 latach istnienia z Rafałem Dzyrem zastępcą Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Aplikacji rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński,  IUSTITIA 1(11)/2013;
 6. Wywiad: Poziom merytoryczny sędziów jest bardzo wysoki z dr. Marcinem Dziurdą, Prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w latach 2006–2012rozmawiają, Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA 4(10)/2012;
 7. Wywiad:  „Iustitia” może mieć satysfakcję z Sędzią Grzegorzem Wałejko rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński IUSTITIA 3(9)/2012;
 8. Wywiad: Czas na autentyczny dialog ministerstwa z sędziami z Jarosławem Gowinem Ministrem Sprawiedliwości rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA 2(8)/2012;
 9. Wywiad: Sądy powszechne to moje życie z Sędzią Stanisławem Dąbrowskim Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA 1(7)/2012;
 10. Wywiad: Między wolnością a bezpieczeństwem z profesor Ireną Lipowicz Rzecznikiem Praw Obywatelskich rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA   4(6)/2011;
 11. Wywiad: Dobrzy sędziowie są najważniejsi z profesorem Tadeuszem Erecińskim Prezesem Sądu Najwyższego rozmawia Krystian Markiewicz, IUSTITIA 3(5)/2011;
 12. Współautor i współred. książki : Apteczka prawna. Lex bez łez, red. K. Markiewicz, M. Szczocarz-Krysiak, II wydanie, Warszawa 2015, s. 222;
 13. Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Korzanie, PPC 2015, nr 4 (współautor A. Torbus), s. 692-694;
 14. Wywiad: Trzeba szukać porozumienia z prof. Romanem Hauserem, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa,rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA 3(17)/2014 ;
 15. Wywiad: Sędzia nie jest urzędnikiem z prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf, Pierwszą Prezes SN, rozmawiają Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA 2(16)/2014;
 16. Wywiad: Obawiam się populistycznych haseł z adw. Andrzejem Zwarą, Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej,
  rozmawiają
   Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński, IUSTITIA 1(15)/2014 ;
 17. Wywiad: Zawód tak, system nie z Sędzią  Pawłem Pośpiechem rozmawiają, Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński, Tomasz Zawiślak, IUSTITIA 2(20)/2015 ;
 18. Wywiad: Władze są równorzędne z Cezarym Grabarczykiem Ministrem Sprawiedliwości rozmawiają Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński i Małgorzata Stanek, IUSTITIA 1(19)/2015 ;
 19. Edytoriale w Kwartalniku „Iustitia” w numerach od 1 do 22, 24.
 20. Kilka słów na początek kadencji, artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016;
 21. Na dobry początek, artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016;
 22. O „reformie”, czyli upolitycznieniu sądów, artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016;
 23. Mówią, że trzeba zaorać sądownictwo / Krystian Markiewicz ; rozm. przepr. Agata Łukaszewicz. // Rzeczpospolita. - 2017, nr 165, s. D1 2017;
 24. Wybór sędziów wizytatorów : [opinia] / Krystian Markiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 140, s. D4 2017;
 25. Udział czynnika obywatelskiego (suwerena) w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czy polityków w zawłaszczaniu sądów? / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 3, s. 115-116 2017;
 26. Sytuacja bez precedensu [opinia] / Krystian Markiewicz. // Dz. Gaz. Prawna. - 2017, nr 135, s. A6 2017;
 27. Prawnikom w Polsce nie jest wszystko jedno / Krystian Markiewicz ; rozm. przepr. Katarzyna Zamorowska. // Prawo Eur. Prakt. - 2017, nr 4/6, s. 3-5 2017;
 28. Prawnicy podejrzliwie o sądowym outsourcingu / Krystian Markiewicz. // Rzeczpospolita. - 2017, nr 205, s. 2 2017;
 29. O wizji sądów i sędziów : kilka uwag po Kongresie / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 1, s. 3-4 2017;
 30. O trójpodziale władzy sądowniczej na Prezydenta, Parlament i Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego / Krystian Markiewicz. // Iustitia (Warsz.). - 2017, nr 2, s. 59-60 2017;
 31. K. Markiewicz, Udział czynnika obywatelskiego (suwerena) w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czy polityków w zawłaszczaniu sądów?, Iustitia 3/2017.

Wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych:

 1. Międzynarodowa konferencję naukowa „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości’”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego i CH Beck. Odbyła się dniu 23 kwietnia 2018 roku w Warszawie.  
 2. Konferencja: Niezależność sądów a wzrost gospodarczy i wolności obywatelskie Warszawa 4 września 2017 r.
 3. Konferencja: Wymiar Sprawiedliwości. Ewolucja czy rewolucja, Warszawa 4 września 2017 r.
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Odbyła się dniu 8 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim i towarzyszyła zjazdowi Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji (MEDEL).  
 5. Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego 2017, Poznań–Prusim 21–24 września 2017r. pt. „Nadużycie prawa procesowego cywilnego”,  referat: Braki w składzie organu strony w postępowaniu odwoławczym.
 6. Współorganizacja konferencji i moderowanie jednego z paneli: "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia" oraz II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych Katowice 25-26 maja 2017 r. 
 7. Współorganizacja konferencji: Kongres Prawników Polskich. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Naczelną Radę Adwokacką, rajową Radę Radców Prawnych. Odbył się on w dniu 20 maja 2017 r. w Katowicach. Brało w nim udział wielu gości z zagranicy m.in. Prezes TSUE Koen Lenaerts, Przewodnicząca ENCJ Nuria Diaz Abad, prof. Anne Sanders z Uniwersytetu w Bonn.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa "Notarialne tytuły egzekucyjne. między tradycją a przyszłością", Łódź 7 kwietnia 2017 r. 
 9. Współorganizacja konferencji: Sądy a konstytucja. Kryzys sadownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją . Katowice 3 marca 2017 r. Moderowanie panelu: Wadliwość wyroku TK a jego moc obowiązująca.
 10. Moderowanie panelu: Prawo do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń - podczas IV międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Prawa konsumenta w teorii i praktyce” Katowice 23-24 lutego 2017 r.
 11. Organizacja konferencji: Niezawisłość sędziowska a nadzór administracyjny nad sądami. 21 października 2016 roku  w Katowicach.'
 12. Współorganizacja i moderowanie panelu podczas SEMINARIUM MŁODYCH PROCESUALISTÓW CYWILNYCH pt. „Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego”, 
 13. Referat: Etyka zawodów prawniczych - wspólne wartości, na II Gdańskim Seminarium Etyki Prawniczej, 23 maja 2016 roku.
 14. Referat: Właściwość i skład sądu w konferencji, która organizowałem „PODMIOTY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM” dedykowanej Profesorowi Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej Katowice 22 – 23 września 2016;
 15. Referat: Elektronizacja czynności sądowych w postępowaniu wieczysto księgowym – Ogólnopolska konferencja : Elektronizacja postępowania wieczysto księgowego, Łódź 14 marca 2016 r.
 16. Zorganizowanie i przewodniczenie konferencji, która odbyła się w dniu 7 marca 2016  r. w Warszawie "(Nie)świadomość prawna Polaków". 
 17. Referat – Informatyzacja postępowania klauzulowego – Ogólnopolska konferencja – Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji, Białystok 20 listopada 2015 r. 
 18. Referat – Nadzór a współdziałanie sądów i komorników.- de lege lata i de lege ferenda – Ogólnopolska konferencja komorników, Katowice 28 września 2015 r.
 19. Referat: „Doręczenie elektroniczne - de lege lata i de lege ferenda” Ogólnopolskie Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „50 lat Kodeksu postępowania cywilnego”, Wrocław 2015 r.,  
 20. Referat – Rola sędziego i mediatora w postępowaniu ugodowym – konferencja Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna – czyli o możliwościach proponowania przez mediatora sposobów rozwiązania sporu”, Katowice 17 lipca 2015 r.,
 21. Referat: Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym- zwyczajny czy nadzwyczajny środek dowodowy na konferencji ROLA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM”. Wrocław 24 kwietnia 2015 r. 
 22. Referat: 17 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Tematem przewodnim konferencji jest: "Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego" prof. dr hab. Krystian Markiewicz /prof. dr hab. Andrzej Torbus; Uniwersytet Śląski: „Organy pozasądowe a prawo dostępu do sądu w postępowaniu rozpoznawczym”;
 23. Referat: Wybrane zagadnienia dowodowe w postępowaniach, których przedmiotem są służebność przesyłu i korzystanie z urządzeń bez podstawy prawnej. Na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Przedsiębiorcy przesyłowi. Prawo i infrastruktura. , Katowice 9 kwietnia 2015 r.,
 24. Udział w konferencji organizowanej przez Instytut Maxa Plancka, The International Dimensions of European Law if Civil Procedure”,  Luksemburg 2015 r.;
 25. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Iudex suspectus w teorii praktyce, Siewierz 2014 r. i wygłoszenie referatu: referat „ Wyłączenie sędziego w sprawach cywilnych i karnych w orzecznictwie oraz w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego”
 26. Zorganizowanie i przewodniczenie konferencji , która odbyła się w dniu 21 listopada 2014 r. w Warszawie "Referendarz w postępowaniach sądowych", referat - Funkcjonowanie instytucji referendarza w praktyce sądów powszechnych – uwagi de lege ferenda.
 27. Referat: „Skarga o wznowienie postępowania a możliwość zmiany lub uchylenia orzeczenia wydanego w postępowaniu nieprocesowym”, konferencja: NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM, Warszawa 2014 r.;
 28. Przewodniczenie III Ogólnopolskiej Konferencji KPC dla Prawników, 22 października 2014 i wygłoszenie referatu: Wymogi formalne pism procesowych, Warszawa 22 października 2014 r
 29. Referat: K. Markiewicz, Dopuszczalność skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, konferencja: Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi”, Wrocław 2014
 30. Przewodniczący komitetu organizacyjnego : Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego, Warszawa 2013 oraz wygłosiłem referat: Kilka uwag w związku z postępowaniami o odszkodowanie z tytułu najmu pojazdów zastępczych.
 31. Współorganizacja Konferencję Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód (14 lutego 2013 r., Katowice);
 32. Udział w konferencji organizowanej przez International Association of Procedural Law, Constitution and Proceedings,  Seul 2014;
 33. Współorganizowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „Postępowanie rozpoznawcze w nowym kodeksie postępowania cywilnego”, Katowice – Kocierz 26-29 września 2013 r. oraz wygłoszenie referatu Informatyzacja postępowania cywilnego – de lege lata i de lege ferenda;
 34. Współprzewodniczenie panelowi „Mediacja” na VI Międzynarodowym Forum we Lwowie “Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)”, 30-31 maja 2013 r. 
 35. Udział w konferencji organizowanej przez International Association of Procedural Law - Class Actions – Buenos Aires 2012;
 36. Referat "Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym z perspektywy sądu" podczas konferencji "POMOC PRAWNA Z URZĘDU A PRAWO DO SĄDU" która odbyła się w dniach 15-16 września 2012 roku w Warszawie.
 37. Zorganizowanie konferencji, która odbyła się w dniu 17 listopada 2012 r. w Szczyrku "Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów";
 38. Zorganizowanie i przewodniczenie konferencji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2012 r. w Warszawie "Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym";
 39. Przewodniczenie panelowi Perspektywy zastosowania alternatywnych form rozwiązywania sporów (ADR) na Ukrainie, Lwowskie Międzynarodowe Forum, Lwów 2012.
 40. Współorganizowanie konferencji, która odbyła się w dniu 17.6.2011 r. odbyła się w Warszawie pt.: „Kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?”
 41. Współorganizowanie konferencji dotyczącej wprowadzenia reformy odnośnie nagrywania rozpraw – Nagrywanie rozpraw – niebezpieczeństwo i szansa, Warszawa 2010; 
 42. Współorganizowanie konferencji Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Katowice 21-22 października 2010; 
 43. Referat - Mediacje z perspektywy sądu, w ramach seminarium Mediacje i Negocjacje Prawnicze 2010, UKSW Warszawa grudzień 2010.
 44. Referat - Sądy i sędziowie a władza wykonawcza, Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce”, Warszawa 12-14 listopada 2010 r.;
 45. Referat - Zastępstwo procesowe – potrzeba reform, Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Katowice 2010;
 46. Referat - Rektyfikacja wyroku sądu polubownego, Perspektywy zastosowania alternatywnych form rozwiązywania sporów (ADR) na Ukrainie, III Lwowskie Międzynarodowe Forum, Lwów 2010.
 47. Referat - Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego – wybrane zagadnienia, Perspektywy zastosowania alternatywnych form rozwiązywania sporów (ADR) na Ukrainie, II Lwowskie Międzynarodowe Forum, Lwów 2009.
 48. Referat - Zastosowanie umowy przechowania w stosunku między deponentem a bankiem w przypadku złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, Europeizacja prawa prywatnego, Wisła 2006.